Ing. Peter Podoliak

projektant

Mobil +420 725 326 649

E-mail podoliak@klimakom.cz