Integrovaná politika kvality a environmentu

Integrovaná politika kvality a environmentu

Společnost KLIMAKOM se zabývá projekcí, montážemi a servisem vzduchotechniky, chlazení, klimatizace, topení a MaR. Výsledky naších činností přímo a významně ovlivňují kvalitu vnitřního prostředí budov, tedy kvalitu prostředí pro lidi a pro strojní technologie.

Hlavním hodnotitelem kvality našich služeb je zákazník a zavedením systému kvality dle ISO 9001:2015 mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že naše služby mají požadovanou kvalitu. Vědomi si důležitosti neustálého zlepšování kvality jsme vyhlásili základní principy politiky kvality.

Vedení společnosti se zavazuje vytvářet takové podmínky a zdroje pro rozvoj a řízení společnosti, aby výsledky jednotlivých činností byly v souladu s představami zákazníků a s platnými technickými a legislativními normami. Při řízení společnosti bude postupovat tak, aby byla zajištěna efektivita systému řízení, optimální produktivita a rentabilita nákladů.

Všichni zaměstnanci společnosti jsou seznámení s politikou kvality a jejími cíli. Ztotožňují se s touto politikou a mají zájem postupovat při prováděných činnostech v souladu s jejími principy a požadavky, zlepšovat sebe, výsledky své práce i vlastní systém řízení kvality. Současně bude vedení dbát na zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců.

Všichni zaměstnanci společnosti jsou si vzájemně objednateli a dodavateli a každý musí pracovat tak, aby jeho objednatelé, jak interní tak i externí, byli spokojenými zákazníky. Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce.

Své cíle budeme naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností nejen svých zaměstnanců, ale i zákazníků a dodavatelů. A zároveň s využitím nejmodernějších postupů a technologií.

Zabezpečování kvality nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Uvědomujeme si dále vlastní zodpovědnost vůči prostředí, ve kterém žijeme a ovlivňujeme i pro ostatní následující generace. Proto i při plnění hospodářských výsledků, při důrazu na kvalitu prováděných prací a činností, je pro nás ochrana životního prostředí samozřejmostí.

Zavedením „systému environmentu dle ISO 14001“ chceme garantovat naši zákazníkům a celkově společnosti maximální úsilí o minimalizaci negativního dopadu naší práce na společné životní prostředí.

K uskutečnění této politiky stanovujeme vždy na období jednoho roku konkrétní Cíle kvality. Tyto cíle jsou každoročně přezkoumávány managementem společnosti z hlediska kontinuity vývoje a vhodnosti a následně jsou sdělovány zaměstnancům společnosti.

Na vytvoření dlouhodobého dobrého vztahu se zákazníkem se podílejí všichni zaměstnanci společnosti. Proto jsou vedením společnosti průběžně infomováni o jejích záměrech i způsobech jejich realizace aby se tak mohli účinně podílet na jejich plnění.

Kvalita prováděných činnosti a zodpovědnost vůči životnímu prostředí spoluvytváří dobré jméno a je nutnou podmínkou prosperity a celkového obrazu společnosti.

Na vytvoření dlouhodobého dobrého vztahu se zákazníkem se podílejí všichni zaměstnanci společnosti. Proto jsou vedením společnosti průběžně informováni o jejích záměrech i způsobech jejich realizace, aby se tak mohli účinně podílet na jejich plnění.

Kvalita spoluvytváří dobré jméno a je nutnou podmínkou prosperity společnosti.

 

Jsme tu pro Vás

Telefon+420 547 242 060
Telefon+420 733 126 761

Nebo nám napište

Emailklimakom@klimakom.cz
Emailsuchanek@klimakom.cz
Emailreklamace@klimakom.cz