Politika kvality

 

Společnost KLIMAKOM se zabývá projekcí, montážemi a servisem vzduchotechniky, chlazení, klimatizace, topení a MaR. Výsledky našich činností přímo a významně ovlivňují kvalitu vnitřního prostředí budov, tedy kvalitu prostředí pro lidi a pro strojní technologie.

Hlavním hodnotitelem kvality našich služeb je zákazník a zavedením systému kvality dle ISO 9001:2008 mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že naše služby mají požadovanou kvalitu.  Vědomi si důležitosti neustálého zlepšování kvality jsme vyhlásili základní principy politiky kvality.

Vedení společnosti se zavazuje vytvářet takové podmínky a zdroje pro rozvoj a řízení společnosti, aby výsledky jednotlivých činností byly v souladu s představami zákazníků a s platnými technickými a legislativními normami. Při řízení společnosti bude postupovat tak, aby byla zajištěna efektivita systému řízení, optimální produktivita a rentabilita nákladů

Všichni zaměstnanci společnosti jsou seznámení s politikou kvality a jejími cíli. Ztotožňují se s touto politikou a mají zájem postupovat při prováděných činnostech v souladu s jejími principy a požadavky, zlepšovat sebe, výsledky své práce i vlastní systém řízení kvality. Současně bude vedení dbát na zvyšování obdobné způsobilosti zaměstnanců.

Všichni zaměstnanci společnosti jsou si vzájemně objednateli i dodavateli a každý musí pracovat tak, aby jeho objednatelé, jak interní tak i externí, byli spokojenými zákazníky. Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce.

Své cíle budeme naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností nejen svých zaměstnanců, ale i zákazníků a dodavatelů. A zároveň s využitím nejmodernějších postupů a technologií.

Zabezpečování kvality nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Ochrana zdraví a životního prostředí je pro nás samozřejmostí.

K uskutečnění této politiky stanovujeme vždy na období jednoho roku konkrétní Cíle kvality. Tyto cíle jsou každoročně přezkoumávány managementem společnosti z hlediska kontinuity vývoje a vhodnosti a následně jsou sdělovány zaměstnancům společnosti.

Na vytvoření dlouhodobého dobrého vztahu se zákazníkem se podílejí všichni zaměstnanci společnosti. Proto jsou vedením společnosti průběžně informováni o jejích záměrech i způsobech jejich realizace, aby se tak mohli účinně podílet na jejich plnění.

 

Kvalita spoluvytváří dobré jméno a je nutnou podmínkou prosperity společnosti.